Novac i kredit
 

  Cijena
240.00 kn
Dodaj u narudžbu...
  Izdavač
Dom & svijet
  Autori
  Jozo Tomašević
  Sadržaj
Prvi dio / Novac i njegov historijski razvoj
I.
Postanak, funkcija i bit novca
II.
Historijsko-sociološki pregled razvoja novca
Drugi dio / Vrste i organizacija novca
I.
Osnovni pojmovi i vrste novca
II.
Država i novac
III.
Novčani sustavi ili valute
Treći dio / Emisione banke
I.
Opći dio
II.
Narodna banka Kraljevine Jugoslavije
Četvrti dio / Kredit i banke
I.
Kredit
II.
Banke
III.
Pregled jugoslavenskog bankarstva
Peti dio / Kupovna snaga novca
I.
Opći dio
II.
Kvantitativna teorija vrijednosti novca
III.
Načelo ravnoteže u promatranju
IV.
Monetarno-kreditno tumačenje konjunkturnog ciklusa
V.
Inflacija, deflacija, reflacija
VI.
Ciljevi i sredstva politike kupovne snage novca
Šesti dio / Intervalutarna vrijednost novca
I.
Uvod i osnovni pojmovi
II.
Formiranje deviznih tečajeva
III.
Međunarodni promet kapitala i njegov utjecaj na formiranje deviznih kurseva
IV.
Problem definitivnih jednostranih plaćanja
V.
Politika intervalutarne vrijednosti novca
VI.
Problem svjetske novčane jedinice i supernacionalne organizacije novca